East Asian Canonical Texts - Draft

Here is a draft of the list of 36 texts - based on the structural considerations I gave in the prior blog post.

 

Japan (4):

    -- Buddhist philosophy: Kukai's Jujushinron 十住心論, Shinran's Kyogyoshinsho 教行信証

    -- Literature: Murasaki Shikibu's Tale of Genji 源氏物語, works (mostly haiku) of Matsuo Basho 松尾芭蕉

 

Korea (2): Wonhyo's 元曉 Commentaries on the Awakening of Faith (Buddhist) 大乘起信論疏記, Yi Hwang's (a.k.a. Toe Gye) 李退溪 Seonghaksipdo 聖學十圖 (Confucianist)

 

Tibetan (1): Tsong Kha Ba's Lam Rim Chen Mo (Buddhist) 菩提道次第廣論

 

China - Buddhist (3): - selected from Taisho

     -- Histories: Records of the Western Regions 大唐西域記 dictated by Xuanzhuang 玄奘; Jing De Chuan Deng Lu 景德傳燈錄 compiled by Daoyuan 道原

     -- Zhiyi's 智顗 Fa Hua Xuan Yi 法華玄義

 

China - Daoist (6): - selected from Dao Zang

     -- Classics: Wang Bi's 王弼 Works (includes Commentaries on Lao Zi 老子注, and Commentaries on Zhou Yi 周易注, the latter belonging to the Classics category of Confucianism)

     -- Histories: Tao Hongjing's 陶弘景 Zhen Gao 真誥, Han Tian Shi Shi Jia 漢天師世家

     -- Philosophies: Zhuang Zi Zhu Shu 莊子注疏 commentaries by Guo Xiang 郭象 and Cheng Xuanying 成玄英; Ge Hong's 葛洪 Bao Pu Zi 抱朴子内外篇

     -- Chong Yang Quan Zhen Ji 重陽全真集   

 

China - Confucian / General: - selected from Si Ku (following Si Ku's own classification, will require re-organization of texts by categories in the Canonical Text list)

 

Classics (3): Mao Shi Zheng Yi 毛詩正義; Dong Zhongshu's 董仲舒 Chun Qiu Fan Lu 春秋繁露; Zhu Xi's 朱熹Commentaries on the Four Books 四書章句集注    

 

Histories (4): Sima Qian's 司馬遷 Shi Ji 史記, Du You's 杜佑Tong Dian 通典, Sima Guang's 司馬光 Zi Zhi Tong Jian 資治通鋻, Huang Zongxi's 黃宗羲 Ming Ru Xue An 明儒學案

 

Philosophies (6): Mo Zi 墨子, Xun Zi 荀子, Han Fei Zi 韓非子, Shi Shuo Xin Yu 世説新語, Shao Yong's 邵雍Huang Ji Jing Shi 皇極經世, Gu Yan Wu's 顧炎武 Ri Zhi Lu 日知錄.

 

Literature (4): Wen Xuan Zhu 文選注; Tang Shi Pin Hui 唐詩品匯, Su Shi's 蘇軾 WorksHua An Ci Xuan 花庵詞選

 

Chinese Literature - ex-Si Ku (3): Wang Shifu's 王實甫 Xi Xiang Ji 西廂記; Shui Hu Zhuan 水滸傳; Shi Tou Ji 石頭記 

Comments: 0 (Discussion closed)
    There are no comments yet.